Conditions générales

Les conditions générales en les conditions spéciales en français sont disponibles à l'adresse de l'application.

Bijzonder voorwaarden verkopen op afstand

GROUP SCHREURS BV

COMMERCIALE COIFFURE
GENKERSTEENWEG 303/A
3500   HASSELT
KBO 0730.842.243

 

ART.1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dag: kalenderdag

2. Diensten: elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutair doel en/of die verband houden met de levering van goederen bedoeld in deze overeenkomst

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, goederen of diensten waarvan de leverings- of afnameverplichting in de tijd is gespreid

4. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de klant of de onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5. Goederen: lichamelijke roerende zaken

6. Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen

7. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Producten: goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen;

9. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en klant, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen

Artikel 2 – partijen

De mogelijkheid tot het sluiten van overeenkomsten op afstand staat alleen open voor de ondernemingen in de zin van art. 1.1.1° BOEK I – TITEL I WER en met uitsluiting van consumenten als bedoeld in art. 1.1.2° BOEK I – TITEL I WER.

Onderneming:

GROUP SCHREURS BV

COMMERCIALE COIFFURE
GENKERSTEENWEG 303/A
3500   HASSELT

 

Vertegenwoordigd door haar bestuurders

De heer SCHREURS Philip

De heer SCHREURS Luc

[email protected]

011 23 23 51

Partijen (klanten) gaan akkoord dat alle kennisgevingen in het kader van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een aankoop/verkoopovereenkomst gebeuren aan bovenstaand adres en contactgegevens behoudens uitdrukkelijke schriftelijke mededeling van een ander adres.

Artikel 3 – toepasselijkheid

1. Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van de onderneming aan de klant in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst op afstand, en op elke tussen hen tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2. Voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt, wordt de tekst van de algemene en van de bijzondere voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld hetzij via duurzame gegevensdrager en ingeval van uitdrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van de klant op papieren drager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst worden aangegeven dat de algemene en bijzondere  voorwaarden op de zetel van de onderneming ter inzage zijn en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk en zonder kosten worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voor dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene en de bijzondere voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Door aanvaarding door de klant van het aanbod geformuleerd door de onderneming, erkent de klant van de toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden zoals bepaald in de huidige clausule te hebben kennis genomen.

5. Onderhavige voorwaarden inzake verkoop op afstand doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden van Commerciale Coiffure die toepassing vinden op alles wat niet specifiek is voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten op afstand zoals geregeld door onderhavige voorwaarden.

Artikel 4 – aanbod

1. Ieder aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

1) de voornaamste kenmerken van de producten, goederen en / of diensten

2) de identiteit van de onderneming, daarin begrepen haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;

3) het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer,

e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de klant snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsmede, desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;

4) wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3) verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de klant eventuele klachten kan richten;

5) de totale prijs van de producten, goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het product, goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

6) In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

7) de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

8) de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

9) ingeval een wettelijk herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI.49, § 1, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage 2 bij dit boek;

10) desgevallend, het feit dat de klant de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van annulatie en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen;

11) in de gevallen waarin niet voorzien is in enig (wettelijk of conventioneel) herroepingsrecht, de informatie dat de klant geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de klant zijn herroepingsrecht verliest;

12) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

13) desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

14) desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;

15) de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

16) desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst;

17) desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de klant op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden; 18) desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

19) desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

20) desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is.

Door aanvaarding door de klant van het aanbod door de onderneming erkent de klant kennis genomen te hebben van de informatievoorschriften voorgeschreven door art. VI.45 van het Wet Economisch Recht.

Artikel 5 – de overeenkomst

1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van de huidige clausule tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Daartoe zal uiterlijk aan het begin van de bestelprocedure duidelijk en leesbaar aangegeven worden of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard verstrekt de onderneming aan de klant op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de gesloten overeenkomst binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de producten en/of goederen, of voordat de uitvoering van de dienst begint. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd gemotiveerde bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De onderneming zal bij het product, goed of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de onderneming waar de klant met klachten terecht kan.

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van een gebeurlijk wettelijk of conventioneel herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de onderneming deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

e) de vereisten voor opzeg van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorig lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - herroepingsrecht

De klant beschikt over geen herroepingsrecht noch wettelijk vermits de overeenkomst op afstand met Commerciale Coiffure enkel openstaat voor B2B transacties noch conventioneel.

 

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

GROUP SCHREURS BV

COMMERCIALE COIFFURE
GENKERSTEENWEG 303/A
3500   HASSELT
KBO 0730.842.243

Artikel 1 - algemene voorwaarden en toepasselijkheid

1. 1.  Alle leveringen, aanbiedingen, offertes en contracten met Commerciale Coiffure betreffende haar- en schoonheidsproducten en accessoires, kappersbenodigdheden en alle met de voormelde goederen gelinkte diensten van welke aard ook, zoals gecommercialiseerd door Commerciale Coiffure zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2.  De uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden als bedoeld in 1.1 is een constitutieve vereiste van de totstandkoming van welkdanige contractuele relatie met Commerciale Coiffure.

1.3. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden bedongen.

Ingeval Commerciale Coiffure schriftelijk akkoord gaat met de toepassing van de van onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, blijven de overige algemene voorwaarden onveranderd van toepassing zelfs indien dit in de afwijkende bepalingen niet als zodanig uitdrukkelijk gestipuleerd is.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere afwijkingen, zullen de bijzondere voorwaarden primeren.

De Klant kan geenszins voor de toekomst enig recht puren uit occasionele schriftelijke afwijkingen aan onderhavige algemene voorwaarden waarmee occasioneel door Commerciale Coiffure zou zijn akkoord gegaan.

1.4. Commerciale Coiffure zal te allen tijde gerechtigd zijn de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen of amenderen, en zal de gewijzigde of amenderende versie bekendmaken op de website www.commercialecoiffure.be. De nieuwe gewijzigde of geamendeerde versie van algemene voorwaarden zal van toepassing worden vanaf de 30ste dag na de bekendmaking op de website.

1.5. Gebeurlijke nietigheid of ongeldigheid van een van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden zal de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules niet in gedrang brengen. Partijen zullen in dat geval te goeder trouw de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo goed als mogelijk de oorspronkelijke intentie van de partijen weergeeft, en bij gebreke aan overeenkomst dienaangaande zal het gemeenrecht in de plaats worden gesteld van de ongeldige of nietige clausule onverminderd de blijvende toepasselijkheid van de overige clausules.

Artikel 2 - aanbod en orders

2.1. Mededelingen en offertes door Commerciale Coiffure verplichten haar niet het contract dienovereenkomstig te sluiten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de betreffende mededeling of offerte.

2.2. Bestellingen en orders dienen geplaatst te worden uiterlijk 60 uur voor de beoogde levering. Eenmaal Commerciale Coiffure een door de Klant geplaatste order heeft aanvaard, kan de Klant het order niet meer wijzigen zonder kosten behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord van Commerciale Coiffure.

2.3. Eenmaal het order is verwerkt is het niet mogelijk aanvullingen of supplementen toe te voegen. Aanvullingen of supplementen zullen alsdan als een nieuw order worden behandeld, met een nieuw ordernummer.

2.4. Orders zijn maar aanvaard door Commerciale Coiffure op het ogenblik dat Commerciale Coiffure een schriftelijke/e-mail orderbevestiging heeft gestuurd aan de Klant.

2.5. Commerciale Coiffure kan iedere contractuele relatie met de Klant onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd beschouwen ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, insolventie, ontbinding en vereffening, beslag, samenloop, wisselprotesten in hoofde van de Klant, alsook ingeval van wijziging door de Klant van maatschappelijk doel of activiteiten, wijziging in het aandeelhouderschap van de Klant, wijziging in de rechtssituatie van de Klant voor zover deze wijziging er ook rechtmatige twijfel kan geven omtrent de mogelijkheid van de Klant haar financiële verplichtingen verder na te komen.

Artikel 3 - prijzen

3.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, zijn alle door Commerciale Coiffure opgegeven prijzen exclusief btw en in euro.

3.2.  De prijzen van Commerciale Coiffure zijn gebaseerd op de actuele arbeidskosten, productie en energiekosten, grondstofprijzen, en de prijzen van de overige productgerelateerde materialen/onderdelen alsook alle van overheidswege opgelegde taksen, belastingen, retributies enz.  Wanneer een van deze prijzen of waarden wijzigen, behoudt Commerciale Coiffure zich alle rechten voor om haar prijzen proportioneel aan te passen. Commerciale Coiffure zal de Klant hieromtrent informeren.

Artikel 4 - leveringen en transport.

4.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Leveringstermijnen zijn géén determinerende contractvoorwaarde. Niet naleving van de bepaalde leveringstermijn doet het contract niet teniet ten gunste van de Klant en geeft geen aanleiding tot enige boete of schadevergoedingen ten laste van Commerciale Coiffure. Niet naleving van de leveringstermijn geeft aan de Klant niet het recht de levering te weigeren.

4.2. Verpakking en vervoerskosten zijn ten laste van de Klant ongeacht de wijze van transport. Het risico van de goederen tijdens het vervoer wordt gedragen door de Klant. De Klant aanvaardt niet alleen het risico van accidenteel verlies of beschadiging, maar evenzeer de aansprakelijkheid betreffende het in verkeer brengen van de geleverde goederen vanaf het ogenblik dat deze het magazijn van Commerciale Coiffure overlaten.

4.3. In geval Commerciale Coiffure niet bij machte is alle orders op elk moment tijdig uit te voeren, zal Commerciale Coiffure gerechtigd zijn zelf te bepalen welke orders worden uitgevoerd en in welke volgorde, zonder dat de Klant op enigerlei wijze gerechtigd is op enige schadevergoeding of prijsvermindering ingevolge deze beslissing van Commerciale Coiffure.

4.4. De bestelde goederen en producten worden geleverd en aanvaard, minstens beschouwd als geleverd en aanvaard op het tijdstip van de overhandiging.

4.5. Producten die niet op voorraad zijn, worden niet automatisch achteraf verzonden, maar moeten opnieuw worden besteld.

Artikel 5 - garantie

5.1. Onder voorbehoud van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Commerciale Coiffure de Klant dat al zijn producten vrij van materiaalfouten en fabricagefouten zijn.

5.2. Elektrische apparaten geleverd door Commerciale Coiffure worden behandeld voor reparatie op voorwaarde dat de klachten schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend zoals uiteengezet in artikel 6.2, de Klant de geretourneerde verzendkosten heeft betaald en dat de aankoopnota / factuur is ingediend. Commerciale Coiffure behoudt zich het recht voor om te controleren of het defecte apparaat onder de garantie valt of niet. Als de reparatie onder de garantie valt, draagt Commerciale Coiffure de kosten voor teruggave en reparatie.

5.3. De garantie is altijd beperkt tot de garantie gegeven door de fabrikant/leverancier van Commerciale Coiffure, dewelke de Klant geacht is te kennen. Commerciale Coiffure kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de naleving door voornoemde fabrikant/leverancier van diens garantieverplichtingen.

5.4. In geval vervanging van de producten niet uitvoerbaar is binnen een redelijke termijn kan Commerciale Coiffure beslissen de Klant een prijsvermindering toe te kennen proportioneel tot de waardevermindering van de producten ingevolge de defecten, of beslissen de totale verkoopprijs terug te betalen indien het defect duurzaam en fundamenteel het beoogde gebruik van de producten aantast, onverminderd een andere oplossing die Commerciale Coiffure in dat geval kan kiezen. In geval de totale verkoopprijs van de defecte producten wordt terugbetaald door Commerciale Coiffure, zal de Klant de producten retourneren aan Commerciale Coiffure op haar eerste verzoek, en voorafgaandelijk aan de terugbetaling. Commerciale Coiffure zal in geen geval verplicht zijn tot herstel of vervanging van de producten ingeval deze voorwerp zijn geweest van incorrect, abnormaal of ongerechtvaardigd gebruik, behandeling, verwerking of opslag door de Klant.

5.5. Commerciale Coiffure geeft geen garantie betreffende gebruik, verkoopbaarheid of functionaliteit van de producten buiten het gebruik ervan binnen het kader van de professionele schoonheids- en/of haardressing-dienstverlening.

Artikel 6 - klachten

6.1. Op straffe van verval van enig recht moet de Klant elk factuurprotest aangetekend zenden aan Commerciale Coiffure op het adres van de zetel, uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

6.2. Zonder afbreuk aan het bovenstaande zal geen enkele klacht wegens zichtbare gebreken, ontbrekende producten of niet conforme levering worden aanvaard na het verstrijken van één dag vanaf de aanvaarding van de levering, als bedoeld in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden. Dergelijke klacht dient dan ook gemotiveerd te worden gezonden aan Commerciale Coiffure bij aangetekende brief aan de zetel uiterlijk de dag na de aanvaarding van de levering als bedoeld in artikel 4.4 van huidige algemene voorwaarden.

6.3. Alle andere klachten dan deze bedoeld in de bovenstaande clausules, moeten, om geldig te zijn, gemotiveerd zijn, een gedetailleerde beschrijving bevatten, en bij aangetekende brief an de zetel van Commerciale Coiffure  worden gezonden binnen de vijf kalenderdagen vanaf de gebeurtenis op grond waarvan de Klant de aansprakelijkheid van Commerciale Coiffure aan de orde wil stellen, met dien verstande dat voor dergelijke klachten een absolute vervaltermijn geldt van één jaar vanaf levering.

6.4. Bij gebreke aan een geldige klacht conform de hiervoor bepaalde voorwaarden en modaliteiten, zal iedere gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de producten of diensten beschouwd worden als een volledige aanvaarding en goedkeuring van de Klant.

6.5. Het indienen van een protest of klacht als bedoeld in huidige clausules, stelt de Klant niet vrij van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van Commerciale Coiffure krachtens de aangegane overeenkomst in het bijzonder, maar niet beperkt tot de verplichting tot betaling.

6.6. Onverminderd de bovenstaande beperkte garanties kan de Klant geen andere garanties claimen, noch impliciet noch expliciet op grond van welkdanige rechten

Artikel 7 - geretourneerde zendingen

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel zes, zullen geleverde aanvaarde  producten niet teruggenomen worden door Commerciale Coiffure behoudens andersluidend schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen in welk geval een vergoeding zal worden gevorderd van 20% van de contractprijs.

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 zullen de kosten van teruggestuurde goederen voor rekening van de Klant blijven.

Artikel 8 - betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden de producten slechts geleverd tegen integrale betaling vooraf. Alle kosten zijn ten laste van de Klant behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.2. In geval van afwijking van de betalingsvoorwaarden gestipuleerd in de artikelen 8.1 en 8.2 van huidige algemene voorwaarden, geven alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag aanleiding tot automatische verhoging van rechtswege en zonder ingebrekestelling met de verwijlintresten vanaf de vervaldag aan 1% per maand onverminderd de contractueel bepaalde schadevergoeding als bedoeld in artikel 8.7 van huidige algemene voorwaarden.

8.3. Iedere betaling door de Klant zal in eerste instantie worden toegerekend op de verwijlintresten, de invorderingskosten en de administratieve kosten, en wel eerst op de langst openstaande factuur, zelfs indien de Klant bij de betaling opgeeft dat deze betaling een andere factuur dekt.

8.4. Ingeval de Klant niet betaalt binnen de toepasselijke betalingstermijn, zal Commerciale Coiffure gerechtigd zijn de navolgende leveringen op te schorten ongeacht of deze voortspruiten uit het zelfde contract of verkoopstransactie of niet, en dit tot wanneer het volledige bedrag is betaald op rekeningnummer van Commerciale Coiffure.

8.5. De Klant blijft in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de facturen van Commerciale Coiffure, ook als Commerciale Coiffure heeft aanvaard deze facturen aan derden over te dragen.

8.6. Alle kosten daarin begrepen invorderingskosten, advocatenkosten, gerechtskosten, ten einde te komen tot de uitvoering door de Klant van zijn verbintenissen, zullen op de Klant verhaald worden.

8.7. De extra juridische kosten zullen worden aangerekend a rato van een minimum van 10% van de factuur hoofdsom en onverminderd het recht van Commerciale Coiffure een hogere schadevergoeding te bewijzen en vorderen.

Artikel 9 – risico en eigendomsvoorbehoud

9.1. Het risico betreffende de producten gaat over op de Klant op het ogenblik van de overhandiging conform artikel 4.2 van huidige algemene voorwaarden.

9.2. Alle goederen blijven eigendom van Commerciale Coiffure zolang de Klant de verschuldigde koopsom waaronder begrepen de hoofdsom en eventuele nalatigheidsintresten of voorkomende bijkomende kosten, schadevergoedingen of taksen, niet volledig heeft betaald, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Commerciale Coiffure kan tot het weghalen van de goederen bij de Klant beslissen zonder voorafgaandelijk bericht, wanneer de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico-overdracht voor de verkochte goederen, die plaatsvindt op voormeld tijdstip.

Het is de Klant verboden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen zoals hiervoor bepaald, om de goederen te verkopen, te verhuren, uit te voeren, in pand (of in het bijzonder het pand op handelsfonds) te geven, of er op om het even welke manier over te beschikken, en de Klant  zal er geen wijzigingen aanbrengen die er de waarde zouden kunnen doen van verminderen.

De Klant verbindt er zich toe de producten en goederen in perfecte staat te onderhouden.

Bij vervreemding op welke wijze of om welke reden ook door de Klant, van een niet volledig betaald goed of product, draagt de Klant automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan Commerciale Coiffure.

Het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs komt in de plaats van de verkochte goederen en producten.

Ingeval goederen en producten eigendom van de Klant aan Commerciale Coiffure ter beschikking worden gesteld voor bewerking, heeft Commerciale Coiffure een retentierecht op die goederen tot algehele betaling door de Klant van de geleverde diensten. Het retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen, nodig voor de fabricage, voorwerp, koopwaar of benodigdheden die door de Klant geleverd werden om de opdracht uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden.

9.3. Ingeval en zolang Commerciale Coiffure de eigendomsrechten over goederen en producten heeft, zal de Klant Commerciale Coiffure onverwijld verwittigen wanneer de goederen en producten voorwerp worden van enige beslagmaatregel of aanspraken van derden. De Klant zal op eerste verzoek van Commerciale Coiffure mededeling doen van de locatie waar de goederen en producten gestockeerd zijn.

9.4. Het in huidige clausule bedoelde eigendomsvoorbehoud blijft gelden in geval van faillissement voor zover de goederen en producten fysiek aanwezig zijn op de maatschappelijke of uitbatingszetels van de Klant.

9.5. Commerciale Coiffure of de door Commerciale Coiffure aangestelde partij zal onherroepelijk geautoriseerd zijn om bij de Klant of op iedere andere locatie waar de goederen en producten zich bevinden toegang te nemen en deze goederen en producten terug te nemen.

Artikel 10 - aansprakelijkheid

10.1. Bij gebreke aan specifieke vorderingen of geschreven waarborgen door Commerciale Coiffure aangaande antiallergische kenmerken van de producten, aanvaardt Commerciale Coiffure geen aansprakelijkheid voor potentiële allergische reacties en/of allergieën die kunnen ontstaan door het gebruik van de Commerciale Coiffure producten of goederen.

10.2.  Commerciale Coiffure gaat steeds een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan.

Artikel 11 - overmacht

Overmacht en in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen of vertragen of nog die zouden leiden tot een buitensporige verzwaring van de nakoming van de door Commerciale Coiffure aangegane verbintenissen, stellen Commerciale Coiffure vrij van haar verbintenissen voor de duur ervan, en ontheffen Commerciale Coiffure van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om naargelang het geval hetzij de verbintenissen op te schorten, hetzij de overeenkomst te verbreken, hetzij de verbintenissen in te korten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Worden onder meer en niet limitatief als dusdanig beschouwd: oorlog en oorlogsdreiging, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, stakingen, lockout, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, natuurrampen, tijdelijke uitzonderlijke stijging in de orders en bestellingen, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen, goederen, producten en energie, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, weersomstandigheden, stakingen en bezettingen, nucleaire incidenten of rampen, en alle andere oorzaken die buiten de wil en beïnvloedingsmogelijkheden van Commerciale Coiffure de naleving van haar verbintenissen onmogelijk maken of ernstig verzwaren of bemoeilijken.

Ingeval Commerciale Coiffure ingevolge overmacht niet bij machte is haar verplichtingen na te leven, zal Commerciale Coiffure gerechtigd zijn de levering van producten en goederen op de uitvoering van de diensten uit te stellen tot wanneer de overmacht situatie in einde neemt, steeds zonder de mogelijkheid van de Klant om enige schadevergoeding te vorderen.

In geval van overmacht zal Commerciale Coiffure ook het recht hebben de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadeloosstelling ten opzichte van de Klant te kunnen worden gehouden.

Wanneer een overmacht situatie langer dan een maand standhoudt, zal de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen wat betreft de levering van de goederen, producten of diensten die ingevolge de overmacht situatie niet kunnen geleverd of uitgevoerd worden.

Aangezien de verplichtingen van de Klant ten opzichte van Commerciale Coiffure essentieel een betalingsverplichting inhoudt, zal de Klant zich voor de niet uitvoering van deze verbintenis in geen geval kunnen beroepen op overmacht.

Ingeval de contractuele verbintenissen van Commerciale Coiffure ernstig worden verzwaard ingevolge een wijziging van de omstandigheden na contractsluiting, en welke wijzigingen niet redelijk konden worden voorzien op het ogenblik van de contractsluiting en welke wijzigingen Commerciale Coiffure op het ogenblik van de contractsluiting niet ten laste heeft genomen, zal de Klant gehouden zijn mee te werken aan de re-negociatie  met Commerciale Coiffure van de contractmodaliteiten dan wel aan de beëindiging van het contract. Ingeval de partijen niet binnen een redelijke termijn tot een overeenkomst komen zal het contract bij rechterlijke beslissing kunnen worden beëindigd op een datum in de rechterlijke beslissing bepaald hetzij het contract kunnen wijzigen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen dat is verbroken door de gewijzigde omstandigheden. In alle geval zal de rechtbank aan Commerciale Coiffure een vergoeding kunnen toekennen voor de verliezen veroorzaakt door de gebeurlijke weigering van de Klant tot een nieuwe situatie te goeder trouw van de contractmodaliteiten.

Artikel 12 – vrijwaring en verrekening

Ingeval Commerciale Coiffure aansprakelijk wordt gehouden op enige grond, door een derde, voor welk danige schade waar voor zij niet aansprakelijk is conform onderhavige algemene voorwaarden, en waarvoor de Klant aansprakelijk is, zal de Klant de verplichting hebben Commerciale Coiffure volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen, en haar te vergoeden voor alle bedragen zowel in hoofdsom, kosten, intresten als aanhorigheden waartoe Commerciale Coiffure ten opzichten van derden ingevolge hun claims, zou gehouden zijn.

Tegenvorderingen die mogelijk door de Klant zouden worden ingediend en die door Commerciale Coiffure worden betwist, kunnen niet worden verrekend via verrekening met en / of aftrek van het verschuldigde factuurbedrag, maar moeten afzonderlijk worden gevorderd.

Artikel 13 -  intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De overeenkomst met de Klant impliceert geen enkele overdracht of licentie door Commerciale Coiffure aan de Klant van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht betreffende de producten of diensten die geleverd worden voorafgaandelijk of na het sluiten van het contract, welke rechten uitsluitend bij Commerciale Coiffure of haar leveranciers en fabrikanten blijven.

De Klant kent Commerciale Coiffure het recht toe om de aangeboden diensten op welke manier dan ook tot promotie of voor promotionele doeleinden te vermelden, te reproduceren, te verwerken, op de website van Commerciale Coiffure of in separate portfolio in digitale vorm of op materiële drager daarin begrepen de bedrijfs-, handels-, merk- en familienaam.

Het is de Klant verboden kopie of enige andere wijze van duplicaat te maken van handleidingen, brochures, folders, cursussen, systemen, tekeningen, ontwerpen, documenten, merken, nieuwsbrieven enzovoorts zonder de voorafgaandelijk uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Commerciale Coiffure. Het is de Klant voorts verboden productnamen en namen gebruikt in de productlijnen van Commerciale Coiffure te dupliceren.

De Klant zal geen logo's, tekeningen of merken vermengen, maar zal te allen tijde het logo en/of het merk van het product vertonen.

Het is de Klant verboden de logo's en merken op de door Commerciale Coiffure geleverde goederen, producten en diensten te bedekken, over plakken, verwijderen of beschadigen.

Artikel 14 - privacy

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens op onze  website en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. GROUP SCHREURS BV -  COMMERCIALE COIFFURE (hierna “wij” of “ons”, of “onze ”) is een Belgische onderneming met zetel 3500 Hasselt, Genkersteenweg 303/A en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0730.842.243. Alle contactgegevens zijn beschikbaar op onze website.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier of via e-mail heeft gesteld;
 • Het versturen van informatie over onze  diensten
 • De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen onze  organisatie mogen wij uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming onze  diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van drie (3) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, privacycommission.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan ons zeteladres of elektronisch via volgend e-mailadres [email protected]

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Cookies

11.1. Wij maken op onze  website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om Uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die U bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met onze  website samenwerken.

11.2. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te verbeteren en te analyseren en om een effectieve functionering van de website te verzekeren. Daarnaast gebruiken Wij eveneens cookies om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te plaatsen. Voor dit laatste hebben Wij evenwel uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming verlenen door op ”OK" te klikken. Wij zullen deze cookies niet gebruiken indien u uw toestemming niet hebt verleend.

11.3. De volgende type cookies worden op website gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor de aangeduide bewaartermijn:

 • Functionele cookies - Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.
 • Analytische cookies - Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Marketingcookies - Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien.

Artikel 15 – recht van overdracht

Commerciale Coiffure behoudt zich het recht voor om ieder order alsook de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen.

Artikel 16 - confidentialiteit

De informatie die tussen Commerciale Coiffure en de Klant wordt uitgewisseld dient als vertrouwelijke informatie te worden beschouwd tenzij ze tot het publieke domein behoort. Commerciale Coiffure en de Klant dienen de gegevens vertrouwelijk te behandelen gedurende de duur van de overeenkomst en een periode van drie jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 17 - toepasselijk recht en geschillen

 1. Overeenkomsten die onderhevig zijn aan de huidige algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst waarop huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement HASSELT, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Les conditions générales en les conditions spéciales en français sont disponibles à l'adresse de l'application.

 

Bijzonder voorwaarden verkopen op afstand

GROUP SCHREURS BV

COMMERCIALE COIFFURE
GENKERSTEENWEG 303/A
3500   HASSELT
KBO 0730.842.243

 

ART.1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dag: kalenderdag

2. Diensten: elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutair doel en/of die verband houden met de levering van goederen bedoeld in deze overeenkomst

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, goederen of diensten waarvan de leverings- of afnameverplichting in de tijd is gespreid

4. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat de klant of de onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

5. Goederen: lichamelijke roerende zaken

6. Onderneming: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen

7. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

8. Producten: goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen;

9. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en klant, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen

Artikel 2 – partijen

De mogelijkheid tot het sluiten van overeenkomsten op afstand staat alleen open voor de ondernemingen in de zin van art. 1.1.1° BOEK I – TITEL I WER en met uitsluiting van consumenten als bedoeld in art. 1.1.2° BOEK I – TITEL I WER.

Onderneming:

GROUP SCHREURS BV

COMMERCIALE COIFFURE
GENKERSTEENWEG 303/A
3500   HASSELT

 

Vertegenwoordigd door haar bestuurders

De heer SCHREURS Philip

De heer SCHREURS Luc

[email protected]

011 23 23 51

Partijen (klanten) gaan akkoord dat alle kennisgevingen in het kader van de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een aankoop/verkoopovereenkomst gebeuren aan bovenstaand adres en contactgegevens behoudens uitdrukkelijke schriftelijke mededeling van een ander adres.

Artikel 3 – toepasselijkheid

1. Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van de onderneming aan de klant in het kader van de totstandkoming van een overeenkomst op afstand, en op elke tussen hen tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2. Voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt, wordt de tekst van de algemene en van de bijzondere voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld hetzij via duurzame gegevensdrager en ingeval van uitdrukkelijk schriftelijk verzoek daartoe van de klant op papieren drager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst worden aangegeven dat de algemene en bijzondere  voorwaarden op de zetel van de onderneming ter inzage zijn en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk en zonder kosten worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voor dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de algemene en de bijzondere voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Door aanvaarding door de klant van het aanbod geformuleerd door de onderneming, erkent de klant van de toepasselijke algemene en bijzondere voorwaarden zoals bepaald in de huidige clausule te hebben kennis genomen.

5. Onderhavige voorwaarden inzake verkoop op afstand doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de algemene verkoopsvoorwaarden van Commerciale Coiffure die toepassing vinden op alles wat niet specifiek is voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten op afstand zoals geregeld door onderhavige voorwaarden.

Artikel 4 – aanbod

1. Ieder aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

1) de voornaamste kenmerken van de producten, goederen en / of diensten

2) de identiteit van de onderneming, daarin begrepen haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;

3) het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer,

e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de klant snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsmede, desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;

4) wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3) verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de klant eventuele klachten kan richten;

5) de totale prijs van de producten, goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het product, goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

6) In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

7) de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

8) de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

9) ingeval een wettelijk herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel VI.49, § 1, alsmede het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage 2 bij dit boek;

10) desgevallend, het feit dat de klant de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van annulatie en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen;

11) in de gevallen waarin niet voorzien is in enig (wettelijk of conventioneel) herroepingsrecht, de informatie dat de klant geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de klant zijn herroepingsrecht verliest;

12) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen.

13) desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

14) desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;

15) de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

16) desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de overeenkomst;

17) desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de klant op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden; 18) desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

19) desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

20) desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is.

Door aanvaarding door de klant van het aanbod door de onderneming erkent de klant kennis genomen te hebben van de informatievoorschriften voorgeschreven door art. VI.45 van het Wet Economisch Recht.

Artikel 5 – de overeenkomst

1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van de huidige clausule tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De klant erkent uitdrukkelijk dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Daartoe zal uiterlijk aan het begin van de bestelprocedure duidelijk en leesbaar aangegeven worden of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard verstrekt de onderneming aan de klant op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de gesloten overeenkomst binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de producten en/of goederen, of voordat de uitvoering van de dienst begint. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is zij gerechtigd gemotiveerde bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De onderneming zal bij het product, goed of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de onderneming waar de klant met klachten terecht kan.

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van een gebeurlijk wettelijk of conventioneel herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij de onderneming deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

e) de vereisten voor opzeg van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorig lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - herroepingsrecht

De klant beschikt over geen herroepingsrecht noch wettelijk vermits de overeenkomst op afstand met Commerciale Coiffure enkel openstaat voor B2B transacties noch conventioneel.

 

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

GROUP SCHREURS BV

COMMERCIALE COIFFURE
GENKERSTEENWEG 303/A
3500   HASSELT
KBO 0730.842.243

Artikel 1 - algemene voorwaarden en toepasselijkheid

1. 1.  Alle leveringen, aanbiedingen, offertes en contracten met Commerciale Coiffure betreffende haar- en schoonheidsproducten en accessoires, kappersbenodigdheden en alle met de voormelde goederen gelinkte diensten van welke aard ook, zoals gecommercialiseerd door Commerciale Coiffure zijn onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden.

1.2.  De uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden als bedoeld in 1.1 is een constitutieve vereiste van de totstandkoming van welkdanige contractuele relatie met Commerciale Coiffure.

1.3. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden bedongen.

Ingeval Commerciale Coiffure schriftelijk akkoord gaat met de toepassing van de van onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, blijven de overige algemene voorwaarden onveranderd van toepassing zelfs indien dit in de afwijkende bepalingen niet als zodanig uitdrukkelijk gestipuleerd is.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de onderhavige algemene voorwaarden en de bijzondere afwijkingen, zullen de bijzondere voorwaarden primeren.

De Klant kan geenszins voor de toekomst enig recht puren uit occasionele schriftelijke afwijkingen aan onderhavige algemene voorwaarden waarmee occasioneel door Commerciale Coiffure zou zijn akkoord gegaan.

1.4. Commerciale Coiffure zal te allen tijde gerechtigd zijn de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen of amenderen, en zal de gewijzigde of amenderende versie bekendmaken op de website www.commercialecoiffure.be. De nieuwe gewijzigde of geamendeerde versie van algemene voorwaarden zal van toepassing worden vanaf de 30ste dag na de bekendmaking op de website.

1.5. Gebeurlijke nietigheid of ongeldigheid van een van de clausules van onderhavige algemene voorwaarden zal de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules niet in gedrang brengen. Partijen zullen in dat geval te goeder trouw de nietige of ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo goed als mogelijk de oorspronkelijke intentie van de partijen weergeeft, en bij gebreke aan overeenkomst dienaangaande zal het gemeenrecht in de plaats worden gesteld van de ongeldige of nietige clausule onverminderd de blijvende toepasselijkheid van de overige clausules.

Artikel 2 - aanbod en orders

2.1. Mededelingen en offertes door Commerciale Coiffure verplichten haar niet het contract dienovereenkomstig te sluiten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de betreffende mededeling of offerte.

2.2. Bestellingen en orders dienen geplaatst te worden uiterlijk 60 uur voor de beoogde levering. Eenmaal Commerciale Coiffure een door de Klant geplaatste order heeft aanvaard, kan de Klant het order niet meer wijzigen zonder kosten behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord van Commerciale Coiffure.

2.3. Eenmaal het order is verwerkt is het niet mogelijk aanvullingen of supplementen toe te voegen. Aanvullingen of supplementen zullen alsdan als een nieuw order worden behandeld, met een nieuw ordernummer.

2.4. Orders zijn maar aanvaard door Commerciale Coiffure op het ogenblik dat Commerciale Coiffure een schriftelijke/e-mail orderbevestiging heeft gestuurd aan de Klant.

2.5. Commerciale Coiffure kan iedere contractuele relatie met de Klant onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als beëindigd beschouwen ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord, insolventie, ontbinding en vereffening, beslag, samenloop, wisselprotesten in hoofde van de Klant, alsook ingeval van wijziging door de Klant van maatschappelijk doel of activiteiten, wijziging in het aandeelhouderschap van de Klant, wijziging in de rechtssituatie van de Klant voor zover deze wijziging er ook rechtmatige twijfel kan geven omtrent de mogelijkheid van de Klant haar financiële verplichtingen verder na te komen.

Artikel 3 - prijzen

3.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, zijn alle door Commerciale Coiffure opgegeven prijzen exclusief btw en in euro.

3.2.  De prijzen van Commerciale Coiffure zijn gebaseerd op de actuele arbeidskosten, productie en energiekosten, grondstofprijzen, en de prijzen van de overige productgerelateerde materialen/onderdelen alsook alle van overheidswege opgelegde taksen, belastingen, retributies enz.  Wanneer een van deze prijzen of waarden wijzigen, behoudt Commerciale Coiffure zich alle rechten voor om haar prijzen proportioneel aan te passen. Commerciale Coiffure zal de Klant hieromtrent informeren.

Artikel 4 - leveringen en transport.

4.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en zonder waarborg van levering op de gestelde datum. Leveringstermijnen zijn géén determinerende contractvoorwaarde. Niet naleving van de bepaalde leveringstermijn doet het contract niet teniet ten gunste van de Klant en geeft geen aanleiding tot enige boete of schadevergoedingen ten laste van Commerciale Coiffure. Niet naleving van de leveringstermijn geeft aan de Klant niet het recht de levering te weigeren.

4.2. Verpakking en vervoerskosten zijn ten laste van de Klant ongeacht de wijze van transport. Het risico van de goederen tijdens het vervoer wordt gedragen door de Klant. De Klant aanvaardt niet alleen het risico van accidenteel verlies of beschadiging, maar evenzeer de aansprakelijkheid betreffende het in verkeer brengen van de geleverde goederen vanaf het ogenblik dat deze het magazijn van Commerciale Coiffure overlaten.

4.3. In geval Commerciale Coiffure niet bij machte is alle orders op elk moment tijdig uit te voeren, zal Commerciale Coiffure gerechtigd zijn zelf te bepalen welke orders worden uitgevoerd en in welke volgorde, zonder dat de Klant op enigerlei wijze gerechtigd is op enige schadevergoeding of prijsvermindering ingevolge deze beslissing van Commerciale Coiffure.

4.4. De bestelde goederen en producten worden geleverd en aanvaard, minstens beschouwd als geleverd en aanvaard op het tijdstip van de overhandiging.

4.5. Producten die niet op voorraad zijn, worden niet automatisch achteraf verzonden, maar moeten opnieuw worden besteld.

Artikel 5 - garantie

5.1. Onder voorbehoud van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Commerciale Coiffure de Klant dat al zijn producten vrij van materiaalfouten en fabricagefouten zijn.

5.2. Elektrische apparaten geleverd door Commerciale Coiffure worden behandeld voor reparatie op voorwaarde dat de klachten schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend zoals uiteengezet in artikel 6.2, de Klant de geretourneerde verzendkosten heeft betaald en dat de aankoopnota / factuur is ingediend. Commerciale Coiffure behoudt zich het recht voor om te controleren of het defecte apparaat onder de garantie valt of niet. Als de reparatie onder de garantie valt, draagt Commerciale Coiffure de kosten voor teruggave en reparatie.

5.3. De garantie is altijd beperkt tot de garantie gegeven door de fabrikant/leverancier van Commerciale Coiffure, dewelke de Klant geacht is te kennen. Commerciale Coiffure kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de naleving door voornoemde fabrikant/leverancier van diens garantieverplichtingen.

5.4. In geval vervanging van de producten niet uitvoerbaar is binnen een redelijke termijn kan Commerciale Coiffure beslissen de Klant een prijsvermindering toe te kennen proportioneel tot de waardevermindering van de producten ingevolge de defecten, of beslissen de totale verkoopprijs terug te betalen indien het defect duurzaam en fundamenteel het beoogde gebruik van de producten aantast, onverminderd een andere oplossing die Commerciale Coiffure in dat geval kan kiezen. In geval de totale verkoopprijs van de defecte producten wordt terugbetaald door Commerciale Coiffure, zal de Klant de producten retourneren aan Commerciale Coiffure op haar eerste verzoek, en voorafgaandelijk aan de terugbetaling. Commerciale Coiffure zal in geen geval verplicht zijn tot herstel of vervanging van de producten ingeval deze voorwerp zijn geweest van incorrect, abnormaal of ongerechtvaardigd gebruik, behandeling, verwerking of opslag door de Klant.

5.5. Commerciale Coiffure geeft geen garantie betreffende gebruik, verkoopbaarheid of functionaliteit van de producten buiten het gebruik ervan binnen het kader van de professionele schoonheids- en/of haardressing-dienstverlening.

Artikel 6 - klachten

6.1. Op straffe van verval van enig recht moet de Klant elk factuurprotest aangetekend zenden aan Commerciale Coiffure op het adres van de zetel, uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

6.2. Zonder afbreuk aan het bovenstaande zal geen enkele klacht wegens zichtbare gebreken, ontbrekende producten of niet conforme levering worden aanvaard na het verstrijken van één dag vanaf de aanvaarding van de levering, als bedoeld in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden. Dergelijke klacht dient dan ook gemotiveerd te worden gezonden aan Commerciale Coiffure bij aangetekende brief aan de zetel uiterlijk de dag na de aanvaarding van de levering als bedoeld in artikel 4.4 van huidige algemene voorwaarden.

6.3. Alle andere klachten dan deze bedoeld in de bovenstaande clausules, moeten, om geldig te zijn, gemotiveerd zijn, een gedetailleerde beschrijving bevatten, en bij aangetekende brief an de zetel van Commerciale Coiffure  worden gezonden binnen de vijf kalenderdagen vanaf de gebeurtenis op grond waarvan de Klant de aansprakelijkheid van Commerciale Coiffure aan de orde wil stellen, met dien verstande dat voor dergelijke klachten een absolute vervaltermijn geldt van één jaar vanaf levering.

6.4. Bij gebreke aan een geldige klacht conform de hiervoor bepaalde voorwaarden en modaliteiten, zal iedere gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de producten of diensten beschouwd worden als een volledige aanvaarding en goedkeuring van de Klant.

6.5. Het indienen van een protest of klacht als bedoeld in huidige clausules, stelt de Klant niet vrij van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van Commerciale Coiffure krachtens de aangegane overeenkomst in het bijzonder, maar niet beperkt tot de verplichting tot betaling.

6.6. Onverminderd de bovenstaande beperkte garanties kan de Klant geen andere garanties claimen, noch impliciet noch expliciet op grond van welkdanige rechten

Artikel 7 - geretourneerde zendingen

7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel zes, zullen geleverde aanvaarde  producten niet teruggenomen worden door Commerciale Coiffure behoudens andersluidend schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen in welk geval een vergoeding zal worden gevorderd van 20% van de contractprijs.

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 zullen de kosten van teruggestuurde goederen voor rekening van de Klant blijven.

Artikel 8 - betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden de producten slechts geleverd tegen integrale betaling vooraf. Alle kosten zijn ten laste van de Klant behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

8.2. In geval van afwijking van de betalingsvoorwaarden gestipuleerd in de artikelen 8.1 en 8.2 van huidige algemene voorwaarden, geven alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag aanleiding tot automatische verhoging van rechtswege en zonder ingebrekestelling met de verwijlintresten vanaf de vervaldag aan 1% per maand onverminderd de contractueel bepaalde schadevergoeding als bedoeld in artikel 8.7 van huidige algemene voorwaarden.

8.3. Iedere betaling door de Klant zal in eerste instantie worden toegerekend op de verwijlintresten, de invorderingskosten en de administratieve kosten, en wel eerst op de langst openstaande factuur, zelfs indien de Klant bij de betaling opgeeft dat deze betaling een andere factuur dekt.

8.4. Ingeval de Klant niet betaalt binnen de toepasselijke betalingstermijn, zal Commerciale Coiffure gerechtigd zijn de navolgende leveringen op te schorten ongeacht of deze voortspruiten uit het zelfde contract of verkoopstransactie of niet, en dit tot wanneer het volledige bedrag is betaald op rekeningnummer van Commerciale Coiffure.

8.5. De Klant blijft in alle gevallen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de facturen van Commerciale Coiffure, ook als Commerciale Coiffure heeft aanvaard deze facturen aan derden over te dragen.

8.6. Alle kosten daarin begrepen invorderingskosten, advocatenkosten, gerechtskosten, ten einde te komen tot de uitvoering door de Klant van zijn verbintenissen, zullen op de Klant verhaald worden.

8.7. De extra juridische kosten zullen worden aangerekend a rato van een minimum van 10% van de factuur hoofdsom en onverminderd het recht van Commerciale Coiffure een hogere schadevergoeding te bewijzen en vorderen.

Artikel 9 – risico en eigendomsvoorbehoud

9.1. Het risico betreffende de producten gaat over op de Klant op het ogenblik van de overhandiging conform artikel 4.2 van huidige algemene voorwaarden.

9.2. Alle goederen blijven eigendom van Commerciale Coiffure zolang de Klant de verschuldigde koopsom waaronder begrepen de hoofdsom en eventuele nalatigheidsintresten of voorkomende bijkomende kosten, schadevergoedingen of taksen, niet volledig heeft betaald, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Commerciale Coiffure kan tot het weghalen van de goederen bij de Klant beslissen zonder voorafgaandelijk bericht, wanneer de gestelde betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico-overdracht voor de verkochte goederen, die plaatsvindt op voormeld tijdstip.

Het is de Klant verboden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen zoals hiervoor bepaald, om de goederen te verkopen, te verhuren, uit te voeren, in pand (of in het bijzonder het pand op handelsfonds) te geven, of er op om het even welke manier over te beschikken, en de Klant  zal er geen wijzigingen aanbrengen die er de waarde zouden kunnen doen van verminderen.

De Klant verbindt er zich toe de producten en goederen in perfecte staat te onderhouden.

Bij vervreemding op welke wijze of om welke reden ook door de Klant, van een niet volledig betaald goed of product, draagt de Klant automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan Commerciale Coiffure.

Het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs komt in de plaats van de verkochte goederen en producten.

Ingeval goederen en producten eigendom van de Klant aan Commerciale Coiffure ter beschikking worden gesteld voor bewerking, heeft Commerciale Coiffure een retentierecht op die goederen tot algehele betaling door de Klant van de geleverde diensten. Het retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen, nodig voor de fabricage, voorwerp, koopwaar of benodigdheden die door de Klant geleverd werden om de opdracht uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden.

9.3. Ingeval en zolang Commerciale Coiffure de eigendomsrechten over goederen en producten heeft, zal de Klant Commerciale Coiffure onverwijld verwittigen wanneer de goederen en producten voorwerp worden van enige beslagmaatregel of aanspraken van derden. De Klant zal op eerste verzoek van Commerciale Coiffure mededeling doen van de locatie waar de goederen en producten gestockeerd zijn.

9.4. Het in huidige clausule bedoelde eigendomsvoorbehoud blijft gelden in geval van faillissement voor zover de goederen en producten fysiek aanwezig zijn op de maatschappelijke of uitbatingszetels van de Klant.

9.5. Commerciale Coiffure of de door Commerciale Coiffure aangestelde partij zal onherroepelijk geautoriseerd zijn om bij de Klant of op iedere andere locatie waar de goederen en producten zich bevinden toegang te nemen en deze goederen en producten terug te nemen.

Artikel 10 - aansprakelijkheid

10.1. Bij gebreke aan specifieke vorderingen of geschreven waarborgen door Commerciale Coiffure aangaande antiallergische kenmerken van de producten, aanvaardt Commerciale Coiffure geen aansprakelijkheid voor potentiële allergische reacties en/of allergieën die kunnen ontstaan door het gebruik van de Commerciale Coiffure producten of goederen.

10.2.  Commerciale Coiffure gaat steeds een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis aan.

Artikel 11 - overmacht

Overmacht en in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen of vertragen of nog die zouden leiden tot een buitensporige verzwaring van de nakoming van de door Commerciale Coiffure aangegane verbintenissen, stellen Commerciale Coiffure vrij van haar verbintenissen voor de duur ervan, en ontheffen Commerciale Coiffure van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om naargelang het geval hetzij de verbintenissen op te schorten, hetzij de overeenkomst te verbreken, hetzij de verbintenissen in te korten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Worden onder meer en niet limitatief als dusdanig beschouwd: oorlog en oorlogsdreiging, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, stakingen, lockout, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, natuurrampen, tijdelijke uitzonderlijke stijging in de orders en bestellingen, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen, goederen, producten en energie, beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, weersomstandigheden, stakingen en bezettingen, nucleaire incidenten of rampen, en alle andere oorzaken die buiten de wil en beïnvloedingsmogelijkheden van Commerciale Coiffure de naleving van haar verbintenissen onmogelijk maken of ernstig verzwaren of bemoeilijken.

Ingeval Commerciale Coiffure ingevolge overmacht niet bij machte is haar verplichtingen na te leven, zal Commerciale Coiffure gerechtigd zijn de levering van producten en goederen op de uitvoering van de diensten uit te stellen tot wanneer de overmacht situatie in einde neemt, steeds zonder de mogelijkheid van de Klant om enige schadevergoeding te vorderen.

In geval van overmacht zal Commerciale Coiffure ook het recht hebben de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadeloosstelling ten opzichte van de Klant te kunnen worden gehouden.

Wanneer een overmacht situatie langer dan een maand standhoudt, zal de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen wat betreft de levering van de goederen, producten of diensten die ingevolge de overmacht situatie niet kunnen geleverd of uitgevoerd worden.

Aangezien de verplichtingen van de Klant ten opzichte van Commerciale Coiffure essentieel een betalingsverplichting inhoudt, zal de Klant zich voor de niet uitvoering van deze verbintenis in geen geval kunnen beroepen op overmacht.

Ingeval de contractuele verbintenissen van Commerciale Coiffure ernstig worden verzwaard ingevolge een wijziging van de omstandigheden na contractsluiting, en welke wijzigingen niet redelijk konden worden voorzien op het ogenblik van de contractsluiting en welke wijzigingen Commerciale Coiffure op het ogenblik van de contractsluiting niet ten laste heeft genomen, zal de Klant gehouden zijn mee te werken aan de re-negociatie  met Commerciale Coiffure van de contractmodaliteiten dan wel aan de beëindiging van het contract. Ingeval de partijen niet binnen een redelijke termijn tot een overeenkomst komen zal het contract bij rechterlijke beslissing kunnen worden beëindigd op een datum in de rechterlijke beslissing bepaald hetzij het contract kunnen wijzigen teneinde het contractueel evenwicht te herstellen dat is verbroken door de gewijzigde omstandigheden. In alle geval zal de rechtbank aan Commerciale Coiffure een vergoeding kunnen toekennen voor de verliezen veroorzaakt door de gebeurlijke weigering van de Klant tot een nieuwe situatie te goeder trouw van de contractmodaliteiten.

Artikel 12 – vrijwaring en verrekening

Ingeval Commerciale Coiffure aansprakelijk wordt gehouden op enige grond, door een derde, voor welk danige schade waar voor zij niet aansprakelijk is conform onderhavige algemene voorwaarden, en waarvoor de Klant aansprakelijk is, zal de Klant de verplichting hebben Commerciale Coiffure volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen, en haar te vergoeden voor alle bedragen zowel in hoofdsom, kosten, intresten als aanhorigheden waartoe Commerciale Coiffure ten opzichten van derden ingevolge hun claims, zou gehouden zijn.

Tegenvorderingen die mogelijk door de Klant zouden worden ingediend en die door Commerciale Coiffure worden betwist, kunnen niet worden verrekend via verrekening met en / of aftrek van het verschuldigde factuurbedrag, maar moeten afzonderlijk worden gevorderd.

Artikel 13 -  intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De overeenkomst met de Klant impliceert geen enkele overdracht of licentie door Commerciale Coiffure aan de Klant van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht betreffende de producten of diensten die geleverd worden voorafgaandelijk of na het sluiten van het contract, welke rechten uitsluitend bij Commerciale Coiffure of haar leveranciers en fabrikanten blijven.

De Klant kent Commerciale Coiffure het recht toe om de aangeboden diensten op welke manier dan ook tot promotie of voor promotionele doeleinden te vermelden, te reproduceren, te verwerken, op de website van Commerciale Coiffure of in separate portfolio in digitale vorm of op materiële drager daarin begrepen de bedrijfs-, handels-, merk- en familienaam.

Het is de Klant verboden kopie of enige andere wijze van duplicaat te maken van handleidingen, brochures, folders, cursussen, systemen, tekeningen, ontwerpen, documenten, merken, nieuwsbrieven enzovoorts zonder de voorafgaandelijk uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Commerciale Coiffure. Het is de Klant voorts verboden productnamen en namen gebruikt in de productlijnen van Commerciale Coiffure te dupliceren.

De Klant zal geen logo's, tekeningen of merken vermengen, maar zal te allen tijde het logo en/of het merk van het product vertonen.

Het is de Klant verboden de logo's en merken op de door Commerciale Coiffure geleverde goederen, producten en diensten te bedekken, over plakken, verwijderen of beschadigen.

Artikel 14 - privacy

1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens op onze  website en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. GROUP SCHREURS BV -  COMMERCIALE COIFFURE (hierna “wij” of “ons”, of “onze ”) is een Belgische onderneming met zetel 3500 Hasselt, Genkersteenweg 303/A en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0730.842.243. Alle contactgegevens zijn beschikbaar op onze website.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken: Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier of via e-mail heeft gesteld;
 • Het versturen van informatie over onze  diensten
 • De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen onze  organisatie mogen wij uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming onze  diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van drie (3) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, privacycommission.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen aan ons zeteladres of elektronisch via volgend e-mailadres [email protected]

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Cookies

11.1. Wij maken op onze  website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies bevatten een unieke code die toelaat om Uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of de applicatie die U bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met onze  website samenwerken.

11.2. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van de website te verbeteren en te analyseren en om een effectieve functionering van de website te verzekeren. Daarnaast gebruiken Wij eveneens cookies om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te plaatsen. Voor dit laatste hebben Wij evenwel uw toestemming nodig. U kunt uw toestemming verlenen door op ”OK" te klikken. Wij zullen deze cookies niet gebruiken indien u uw toestemming niet hebt verleend.

11.3. De volgende type cookies worden op website gebruikt voor de genoemde doeleinden en voor de aangeduide bewaartermijn:

 • Functionele cookies - Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals een artikel in je winkelwagentje leggen of je bestelling betalen.
 • Analytische cookies - Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Marketingcookies - Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je hebt gezien.

Artikel 15 – recht van overdracht

Commerciale Coiffure behoudt zich het recht voor om ieder order alsook de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan een derde partij over te dragen.

Artikel 16 - confidentialiteit

De informatie die tussen Commerciale Coiffure en de Klant wordt uitgewisseld dient als vertrouwelijke informatie te worden beschouwd tenzij ze tot het publieke domein behoort. Commerciale Coiffure en de Klant dienen de gegevens vertrouwelijk te behandelen gedurende de duur van de overeenkomst en een periode van drie jaar te rekenen vanaf de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 17 - toepasselijk recht en geschillen

 1. Overeenkomsten die onderhevig zijn aan de huidige algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst waarop huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement HASSELT, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.

back to top